ICT คืออะไร

by itropru
318 views
ICT คืออะไร

ICT คืออะไร

สำหรับ ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้างการนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (Hardware) ส่วนคำสั่ง (Software) และส่วนข้อมูล (Data) และระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย ไอทีรอบรู้ จะพาไปดู

ความหมายของ ICT

 “I” Information สารสนเทศเป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่านกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ มีภาระหน้าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข่าวสารข้อมูลบนเครือข่าย อยู่ในศีลธรรมอันดี และไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

“C” Communications การสื่อสารขอบข่ายงานคือ การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารทั้งใน และระหว่างประเทศที่เพียงพอในต้นทุนที่แข่งขันได้กับประเทศในกลุ่มผู้นำในภูมิภาค มีเป้าหมายให้ประชากรมากกว่าร้อยละ 70 สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เพิ่มห้องสมุดไอที เพิ่มอัตราความสามารถในการใช้ ICT ของประชากรให้ถึงร้อยละ 60 เนื่องจากเป็นพื้นฐานต่อทักษะของประชาชนในสังคมเศรษฐกิจ องค์ความรู้

“T” Technology เทคโนโลยีมาจากการรวมคำ 2 คำคือ Technique หมายถึง วิธีการที่มีการพัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้ และ Logic หมายถึง ความมีเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นความหมายรวมกันคือ วิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลำดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องความเร็ว

ความหมายและความสำคัญในการนำ ICT มาใช้ในการเรียนรู้

ICT หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือสื่อสารหรือเครือค่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเข้าถึงจัดการ บูรณาการ ประเมินผลและสร้างข้อมูล และจริง ๆ การจัดการเรียนการสอนแบบ ICT มานานแล้ว เพียงแต่ยังใช้รูปแบบเดิมหากมีการพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล เป็นต้น

ประโยชน์ของ ICT เพื่อการเรียนรู้

1. เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มผลงาน และการติดต่อสื่อสาร

2. ความร่วมมือของนักเรียน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน

3. บริหารจัดการข้อมูล โดยการค้นคว้าข้อมูล

4. ความร่วมมือของครู โดยครูทำงานร่วมกันเอง ทำงานร่วมกับนักเรียน และเพื่อนภายนอกโรงเรียน

5. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน โดยนักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นที่อยู่นอกโรงเรียน

6.  การสร้างงาน โดยการจัดทำชิ้นงาน การเผยแพร่ผลงาน

7. ช่วยบททวนบทเรียน โดยซอร์ฟแวร์เสริมการเรียน

ICT มีความสำคัญเมื่อไหร่

1. เมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดวิเคราะห์

2. การใช้ในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อไขปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ประโยชน์จากการนำระบบ ICT มาใช้

1. มีความสะดวกรวดเร็วในระหว่างการดำเนินงาน

2. ช่วยลดปริมาณผู้ดำเนินงาน และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง

3. มีระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบมากขึ้น

4. ช่วยลดข้อผิดพลาดของเอกสารในระหว่างการดำเนินการได้

5. มาช่วยสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานหรือองค์กรได้

6. ช่วยลดปริมาณเอกสาร (กระดาษ) ในระหว่างการดำเนินงานได้มาก 

7. ช่วยลดขั้นตอนในระหว่างการดำเนินการได้มาก

8. ช่วยประหยัดเนื้อที่จัดเก็บเอกสาร (กระดาษ)

บทความที่คล้ายกัน

Leave a Comment